Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit kost het

Minderheden

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

63

0

0

Lasten

292

304

279

Saldo voor bestemming x € 1.000

-229

-304

-279

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-229

-304

-279