Begroting 2020

Duurzaamheid

Dit kost het

Milieu

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

18

2

2

Lasten

663

774

746

Saldo voor bestemming x € 1.000

-645

-772

-744

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-645

-772

-744