Begroting 2020

Duurzaamheid

Dit kost het

Afval

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

2.260

2.547

3.484

Lasten

2.902

3.154

3.484

Saldo voor bestemming x € 1.000

-642

-607

0

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

605

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

605

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-37

-607

0