Begroting 2020

Duurzaamheid

Dit kost het

Plattelandsvernieuwing

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

1.336

0

0

Lasten

530

659

152

Saldo voor bestemming x € 1.000

806

-659

-152

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

197

582

60

Storting in reserves

1.073

0

0

Saldo x € 1.000

-876

582

60

Saldo na bestemming x € 1.000

-70

-77

-92