Begroting 2020

Duurzaamheid

Dit kost het

Klimaatadaptatie en energietransitie

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

0

0

0

Lasten

76

252

203

Saldo voor bestemming x € 1.000

-76

-252

-203

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-76

-252

-203