Begroting 2020

Inzicht in baten en lasten Begroting 2020

Inzicht baten Begroting 2020
In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de baten zoals begroot voor het jaar 2020. De totaal geraamde baten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2020 bedragen € 69,543 miljoen. Deze baten worden als volgt gepresenteerd:

  • Als baten per programma
  • Als baten per inkomstensoort

Baten per programma

De voor het jaar 2020 begrote baten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergegeven:

Programma

Baten

Duurzaamheid

5.456

Maatschappelijke ontwikkeling

6.158

Leefomgeving

9.412

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

586

Ruimtegevend bestuur

47.932

Totaal baten inclusief resultaatbestemming

69.543

Baten als inkomstensoort

Voor een globaal inzicht in alle exploitatiebaten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de herkomst van de baten/dekkingsmiddelen.

Betreft (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

uitkering gemeentefonds

38.338

55,13%

belastingen, leges en heffingen

12.550

18,05%

grondverkopen

8.816

12,68%

rijksbijdragen

3.661

5,26%

resultaatbestemming

2.321

3,34%

bijdragen derden

1.245

1,79%

huren en pachten

1.196

1,72%

rente en dividend

1.135

1,63%

inkomens- en vermogensoverdrachten

754

1,08%

administratief

-471

-0,68%

Totaal

69.543

100,00%


Samenvattend kan worden gesteld dat ruim 78% van de gemeentelijke baten bestaan uit rijksbijdragen (inclusief gemeentefonds) en belastingen, leges en heffingen.

Verder wordt € 2,3 miljoen vanuit de reserves ingezet als dekkingsmiddel via de resultaatbestemming.

Inzicht lasten Begroting 2020
In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de lasten zoals begroot voor het jaar 2020. De totaal geraamde lasten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2020 bedragen € 69,543 miljoen. Deze baten worden als volgt gepresenteerd:

  • Als lasten per programma
  • Als lasten per uitgavensoort.


Lasten per programma
De voor het jaar 2020 begrote lasten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergegeven.

Programma

Lasten

Duurzaamheid

6.495

Maatschappelijke ontwikkeling

31.901

Leefomgeving

16.177

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

4.854

Ruimtegevend bestuur

10.116

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming

69.543

Lasten per uitgavensoort

Voor een globaal inzicht in de diverse exploitatielasten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de bestedingen.

Betreft (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

bijdrage MijnGemeenteDichtbij

16.712

24,03%

overige goederen en diensten

8.413

12,10%

bijdragen gemeenschappelijke regelingen

7.036

10,12%

Wmo

6.090

8,76%

jeugdzorg

5.558

7,99%

administratief

5.383

7,74%

inkomensoverdrachten

4.221

6,07%

inkomensvoorzieningen

3.809

5,48%

rente en afschrijving

3.776

5,43%

grondexploitatie

2.968

4,27%

subsidies

1.870

2,69%

salarissen

1.151

1,65%

stortingen voorzieningen

1.033

1,48%

resultaatbestemming

785

1,13%

belastingen en heffingen

285

0,41%

energiekosten

250

0,36%

rijksbijdragen

142

0,20%

inhuur personeel

62

0,09%

Totaal

69.543

100,00%


Samenvattend zien we dat met een aandeel van iets meer dan 24% de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij de grootste uitgavenpost is. De uitgaven sociaal domein (jeugdzorg, Wmo en inkomensvoorziening) omvatten in totaal ruim 22% van de totaal begrote lasten.

ga terug