Begroting 2020

Overzicht van baten en lasten en presentatie structureel begrotingssaldo

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. De provincie als toezichthouder heeft geconstateerd dat niet alle Brabantse gemeentebegrotingen een (uniforme) presentatie van het structureel begrotingssaldo bevatten. Daarom heeft de provincie de gemeenten geadviseerd gebruik te maken van onderstaande opstelling, die tevens volledig invulling geeft aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Overzicht van baten en lasten begroting 2020

baten

lasten

saldo

(bedragen x € 1.000)

resultaat voor bestemming:

Duurzaamheid

5.396

6.495

-1.099

Maatschappelijke ontwikkeling

4.747

31.421

-26.674

Leefomgeving

8.924

16.102

-7.178

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

357

4.854

-4.497

Ruimtegevend bestuur

1.743

6.307

-4.564

Algemene dekkingsmiddelen, taakvelden:

0.5 Treasury

1.219

456

764

0.61 OZB woningen

4.948

558

4.390

0.62 OZB niet-woningen

1.218

0

1.218

0.63 Parkeerbelasting

0

0

0

0.64 Belastingen overig

713

839

-126

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

37.522

0

37.522

Overhead (taakveld 0.4)

0

2.217

-2.217

Heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9)

0

0

0

Bedrag onvoorzien (deel taakveld 0.8)

435

-491

926

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

67.222

68.758

-1.536

toevoeging en onttrekking aan de reserves:

Duurzaamheid

60

0

60

Maatschappelijke ontwikkeling

1.411

480

931

Leefomgeving

488

75

413

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

229

0

229

Ruimtegevend bestuur

133

230

-97

RESULTAAT

69.543

69.543

0

incidentele baten en lasten

9.020

9.215

-195

STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO

60.523

60.328

-195

Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat in structurele zin de lasten voor het begrotingsjaar 2020 hoger zijn dan de baten.

ga terug