Begroting 2020

Meerjarig overzicht balans

Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.

Het EMU-saldo kan afgeleid worden van de mutaties in de balans, dat is nl. het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Een berekening van het EMU-saldo is opgenomen in het bijlageboek.

Voor het opstellen van de meerjarige prognose van de balans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Kolom 2018 betreft de definitieve cijfers volgens de vastgestelde jaarrekening 2018;
  • Kolom 2019 tot en met 2023 betreft de meerjarige prognose van de balans;
  • Alle liquide middelen, overlopende activa en overlopende passiva zijn met elkaar verrekend: het saldo in de balans geeft de kortlopende financieringsbehoefte of de tijdelijke overschotten weer;
  • Het onderdeel Eigen vermogen – resultaat is in de prognose van het onderdeel reserves verwerkt.

MEERJARIGE BALANS (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Immateriële vaste activa

14

5

4

3

2

1

Materiële vaste activa

27.429

32.018

31.221

30.718

30.319

30.269

Financiële vaste activa

3.748

4.371

2.314

2.192

2.067

1.938

Voorraden

2.966

2.633

-3.221

-535

0

0

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

14.448

0

0

0

0

0

Liquide middelen

401

0

0

0

0

0

Overlopende activa

972

0

0

0

0

0

TOTAAL ACTIVA

49.979

39.027

30.317

32.378

32.388

32.209

PASSIVA

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Eigen vermogen

22.273

16.473

14.937

13.122

12.069

11.795

Voorzieningen

12.411

11.603

11.301

11.620

11.388

11.167

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

5.107

3.851

2.705

2.056

1.654

1.248

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

8.779

7.099

1.374

5.580

7.278

7.999

Overlopende passiva

1.408

0

0

0

0

0

TOTAAL PASSIVA

49.979

39.027

30.317

32.378

32.388

32.209

ga terug