Begroting 2020

Investeringen

Economisch en maatschappelijk nut
De investeringen kunnen krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

  • Investeringen met een economisch nut worden gedefinieerd als investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn.
  • Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut brengen vaak veel onderhoud met zich mee, terwijl ze meestal niet worden vervangen. Er is geen markt voor waar deze activa kunnen worden verhandeld.

De systematiek van activering en afschrijving is voor beide soorten investeringen gelijk getrokken; investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de verwachte levensduur wordt jaarlijks afgeschreven. Verder geldt voor beide de netto methode; dat wil zeggen dat investeringsbijdragen van derden direct in mindering mogen worden gebracht.

In het volgende overzicht worden de totaal begrote investeringen vanaf de begroting 2019 weergegeven met daarbij het totaal beschikbaar gestelde krediet per investering. De investeringen zijn onderverdeeld naar lopende investeringen en voorgenomen gehonoreerde investeringen. De totale investeringen zijn vervolgens onderverdeeld naar investeringen met een economisch nut (E) en investeringen met een maatschappelijk nut (M).

Overzicht investeringen

Nut

Krediet

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

totaal

2019

2020

2021

2022

2023

Lopende investeringen:

Uitbreiding loc. Zegenwerp incl. duurzaamheid

E

1.650

1.650

Jacobskamp geluidscherm buitensportacc.

E

137

23

Verbouw gemeentehuis tot MFA

E

3.035

2.631

Aankoop inventaris MFA

E

585

544

Licht, geluid en overige aanpassingen MFA

E

250

250

Verduurzaming gemeentehuis/MFA

E

500

500

Elektromechanische gemalen

E

260

168

92

Aanpassen riool t.b.v. camping Hoge Heide

E

130

130

Vrijverval riolering o.b.v. VGRP

E

4.100

900

900

1.000

1.300

Vervanging persleiding

E

75

45

30

Vervangen onveilige bruggen

M

120

95

Herinrichting plein Middelrode

M

200

18

Totaal lopende investeringen

11.042

5.924

1.022

900

1.000

1.430

Voorgenomen investeringen:

Onderwijskundige vernieuwingen

E

215

215

Sneeuwploegen groot

E

30

30

Sneeuwploegen klein

E

24

24

Aanhangstrooier voor tractor

E

35

35

Aanhangstrooier voor tractor

E

35

35

Sporthal De Run Berlicum

E

3.000

3.000

Aanpassingen Mercuriusplein en omgeving

E

3.000

3.000

Wegaanpassingen bij vervanging riolering

M

1.600

1.600

Oversteek Schijndelseweg/Hezelaar

M

215

215

Reconstructie Loofaert en deel Wamberg

M

500

500

Reconstructie Theerestraat/Vughterweg

M

400

400

Totaal voorgenomen investeringen

9.054

59

35

8.960

TOTAAL INVESTERINGEN

20.096

5.924

1.081

935

1.000

10.390

waarvan met economisch nut

17.061

5.811

1.081

935

1.000

7.675

waarvan met maatschappelijk nut

3.035

113

2.715

ga terug