Begroting 2020

Voorzieningen

Onderbouwing nut en doel voorzieningen

Voorziening onderhoud accommodaties / gebouwen
Ter egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud is een onderhoudsvoorziening gevormd. In overeenstemming met de begroting en het meerjarige onderhoudsplan vinden stortingen in de voorziening plaats ten laste van de exploitatie. Onttrekkingen vinden plaats op basis van het onderhoudsplan. De mate van onderhoud wordt vastgelegd in dit plan. Dit onderhoudsplan wordt jaarlijks beoordeeld opdat ook vastgesteld kan worden of de voorziening op niveau is. Het onderhoudsplan is medio 2019 geactualiseerd en basis hiervan zijn de jaarlijkse stortingen verhoogd met structureel € 41.000.

Voorziening pensioenverplichtingen bestuurders (Appa)
Op basis van de regelgeving moet voor arbeidsgerelateerde verplichtingen van niet-gelijkblijvend volume een voorziening gevormd worden. De voorziening wordt jaarlijks beoordeeld of deze toereikend is om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Waardering van de voorziening vindt plaats op basis van actuariële waarde berekening, rekening houdende met de sterftekansen.

Voorziening afvalverwijdering / -verwerking
Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden de resultaten en toegevoegd aan een voorziening op basis van artikel 42-lid 1 BBV. Hierdoor worden die resultaten niet meer aangemerkt als eigen vermogen maar als vreemd vermogen. In de motie die is aangenomen bij de Kadernota 2017 is besloten de kosten voor het afwerken van de zaken rondom de stortplaats Vlagheide ook ten laste te laten komen van deze voorziening. Een meerjarig plan is beschikbaar. Ten laste van de algemene middelen wordt voor 2019 een tekort voorzien van € 607.000. Dit tekort wordt in de jaren vanaf 2021 weer terugverdiend ten gunste van de algemene middelen.

Voorziening rioolbeheer
Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden de resultaten toegevoegd aan een voorziening op basis van artikel 42-lid 1 BBV. Hierdoor worden die resultaten niet meer aangemerkt als eigen vermogen maar als vreemd vermogen.

Meerjarige ontwikkeling voorzieningen
In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de voorzieningen weergegeven.

VOORZIENINGEN

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Saldo per 31 december

(bedragen x € 1.000)

Onderhoud accommodaties (geen scholen)

2.487

1.348

894

978

582

368

Voorziening APPA bestuurders vanaf 2014

2.551

2.433

2.316

2.198

2.080

1.962

Afvalverwerking

0

0

6

64

85

99

Rioolbeheer

7.373

7.823

8.085

8.380

8.641

8.739

TOTAAL VOORZIENINGEN

12.411

11.603

11.301

11.620

11.388

11.167

ga terug