Begroting 2020

Reserves

Onderbouwing nut en doel reserves

I. ALGEMENE RESERVES

Algemene Risico Reserve
Behouden van eigen vermogen.
Reserve dient primair ten behoeve van het afdekken van risico's opgenomen, in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, waarvoor geen bestemmingsreserve of voorziening is gevormd.

II. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

Vrije investeringsreserve*)
Het creëren van een vrij te bestemmen reserve die bij nadere bestemming geen gevolgen voor de exploitatie heeft, bijvoorbeeld ter dekking van afschrijvingslasten voor een nieuwe investering. Voeding vindt plaats door onder andere, winsten uit de grondexploitaties en jaarrekeningresultaten.

Vermogensreserve*)
Reserve om het eigen vermogen in stand te houden. De reserve dient secundair ten behoeve van het afdekken van risico's opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing: voor zover het risicobeslag het niveau van de algemene risicoreserve te boven gaat.
*) via het dekkingsplan wordt voorgesteld om deze beide reserves samen te voegen tot de Vrije Reserve.

Egalisatie MGD-budgetten voor IV en ICT/Veranderprogramma's e.d.
Het voor IV en ICT en projecten Veranderprogramma's en Omgevingswet behouden van door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door MGD.

Egalisatiereserve P&O
Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren lasten van derden gerelateerd aan de rechtspositieregeling personeel, Arbo, personeelsvoorzieningen en opleidingskosten en het flexfonds.

Egalisatiereserve afschrijvingen
Reserve ten behoeve van het egaliseren investeringen waarvan dekking plaatsvindt uit reserves.

Gemeentelijke subsidies
Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van kosten in verband met het gebudgetteerde subsidieplafond en realisatie van de opgelegde taakstelling.

Egalisatiereserve bouwvergunningen
Reserve ten behoeve van het opvangen van realisatierisico's ten aanzien van de hoogte van geraamde inkomsten van bouwleges in meerjarig perspectief.

Wegbeheer
Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van de uitgaven van wegbeheer en het afdekken van extra kosten veroorzaakt door weer- en seizoensinvloeden.

Groenfonds
Reserve ter dekking van kosten verbonden aan het realiseren van projecten ter versterking van de recreatieve functie van de gemeente en ter vergroting van de natuurlijke en landmaatschappelijke waarden van het buitengebied, onder meer ter compensatie voor het verlies van open ruimten als gevolg van verstedelijking van de dorpsranden.

Egalisatiereserve lokaal onderwijs beleid
Reserve ten behoeve van het egaliseren van de kosten van het lokale onderwijsbeleid.

Cultuurzaken
Reserve ten behoeve van het financieren van het realiseren van kunstobjecten in de gemeente.

Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk)
Reserve ten behoeve van het dekken van de lasten met betrekking tot realisering van de kulturhusen.

Hypotheekfonds H.N.G.
Reserve ten behoeve van het spreiden van het resultaat als gevolg van de gekapitaliseerde verkoopprijs in het verleden. De reserve wordt in 2020 opgeheven. Een eventueel saldo valt vrij.

Reserve Sociaal Domein
Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van kosten derden uitvoering van de gebieden op het sociaal domein.
Vertoont een reserve in een jaar een negatieve stand dan wordt deze gedekt door successievelijk te beschikken over:
- de Vrije investeringsreserve
- de Vermogensreserve
- de Algemene risico reserve.

Meerjarige ontwikkeling reserves
Via deze begroting zijn met name de volgende posten gemuteerd ter verbetering van de begrotingssaldo:

Reserve

Betreft

Bedrag (x € 1.000)

Periode

Sociaal domein

Afdekken tekorten jeugdzorg en Wmo

700

2019 t/m 2022

Algemene risicoreserve

Stopzetten vermogenspositie

300

vanaf 2020

Diverse reserves

Stopzetten inflatiecompensatie

130

vanaf 2020

In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de reserves weergegeven.

RESERVES

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Saldo per 31 december

(bedragen x € 1.000)

I. ALGEMENE RESERVES

Algemene Risico Reserve

4.405

4.405

4.405

4.405

4.405

4.405

II. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

Vrije investeringsreserve

714

305

279

-1.238

-1.191

-1.144

Vermogensreserve

1.319

877

877

877

877

877

Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's

611

0

0

0

0

0

Egalisatiereserve P&O

561

501

456

426

411

411

Egalisatiereserve afschrijvingen

5.141

4.820

4.500

4.180

3.860

3.539

Gemeentelijke subsidies

152

109

90

90

90

90

Egalisatiereserve bouwvergunningen

628

628

628

628

628

628

Wegbeheer

349

249

324

424

424

424

Groenfonds

2.317

1.620

1.550

1.480

1.410

1.340

Egalisatiereserve lokaal onderwijs beleid

27

27

27

27

27

27

Cultuurzaken

110

97

85

72

60

47

Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk)

635

131

-5

922

845

793

Hypotheekfonds H.N.G.

137

71

0

0

0

0

Reserve Sociaal Domein

3.607

2.634

1.721

829

222

356

TOTAAL RESERVES

20.712

16.473

14.937

13.122

12.069

11.795

In totaal daalt de omvang van de reserves van € 20,7 miljoen per 31 december 2018 tot € 11,8 miljoen per 31 december 2023. De belangrijkste mutaties zijn:

Specificatie mutaties reserves

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

stortingen in reserves:

Afvaltekorten

284

277

277

Gehonoreerde wensen

225

225

Grondexploitatie

123

Jaarresultaat na bestemming

1.561

MFA

977

Resultaat sociaal domein (producten)

480

480

480

480

480

Diverse overige posten

10

80

105

Totaal stortingen

2.400

785

1.846

757

757

onttrekkingen aan reserves:

Afschrijvingen

320

320

320

320

320

Beheer bomenziekte buiten kom

70

70

70

70

70

ICT-egalisatiereserve MGD

611

Buitenruimte parkeerplaats MFA

250

Dekking kostenontw sociaal domein

700

700

700

700

Gehonoreerde wensen

1.576

HNG

75

76

MFA

419

136

50

77

52

Ophogen budget wegenonderhoud

100

Overhevelingen

1.591

Resultaat sociaal domein (producten)

652

653

633

346

346

Ruimte voor Ruimte

500

Sociale woningbouw

191

Tekortafdekking bestuursrapportage

530

Volwaardig meedoen

40

40

40

40

Diverse overige posten

588

327

273

258

243

Totaal onttrekkingen

6.638

2.321

3.661

1.811

1.031

PER SALDO RESERVEMUTATIES

-4.239

-1.536

-1.815

-1.054

-274

ga terug