Begroting 2020

Stand van zaken te realiseren taakstellingen en restant stelposten

In deze begroting inclusief meerjarenramingen is een aantal nog te realiseren stelposten opgenomen. De stand van zaken hiervan is als volgt:

Overzicht taakstellingen

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Taakstelling accommodatiebeleid

150

150

150

150

Taakstelling inkomensafhankelijke bijdrage & harmonisatie kinderopvang

35

35

35

Taakstelling sociaal domein vanaf 2020

250

500

650

650

400

685

835

835

Toelichting taakstellingen
De taakstellingen accommodatiebeleid en inkomensafhankelijke bijdrage en harmonisatie kinderopvang zijn gebaseerd op de kerntakendiscussie 2015.

De taakstelling sociaal domein wordt via deze begroting opgenomen. De kosten voor Jeugdzorg en Wmo stijgen met ruim € 1,6 miljoen. Door het Rijk zijn toezeggingen gedaan om structureel extra middelen beschikbaar te stellen. Over de omvang is nog geen zicht. Per saldo wordt nu een taakstelling opgenomen voor het realiseren van extra inkomsten, kostenreductie en eventueel wijziging van bestaand beleid.

Overzicht vrij aanwendbare stelposten

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Begrotingssaldo

-919

941

595

522

-919

941

595

522

Na afloop van het jaar wordt het werkelijke saldo gestort in de Vrije Investeringsreserve.

Hierna is een overzicht opgenomen van de bestemde stelposten. In principe zijn dit gehonoreerde wensen die op enig moment definitief in de begroting verwerkt worden.

Overzicht bestemde stelposten

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Investering

Jaar

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Areaaluitbreiding stelpost

20

30

45

60

75

Indexering budgetten exclusief GR-en en SD

21

14

29

44

Kunstgrasveld de Brand (wens) tlv reserve

121

Kunstgrasveld BMC (wens) tlv reserve

250

Restant afbouw Schuurkerkpad tlv reserve

205

Wegaanpassingen bij vervanging riolering als invest.

100

100

100

100

1.600

2023

Aanpassing centrum kern Berlicum

225

225

100

100

100

3.000

2023

Restant onderwijs voor investeringen

57

60

60

60

60

Oversteek Schijndelsweg Hezelaar

13

13

13

215

2023

Reconstructie Loofaert en deel Wamberg

30

500

2023

Reconstructie Theerestraat/Vughterweg

25

400

2023

Onderwijsvernieuwingen restant

15

215

2023

Sneeuwploegen groot

5

30

2023

Sneeuwploegen klein

4

4

4

4

24

2020

Sporthal De Run Berlicum

100

100

100

100

3.000

2023

Aanhangstrooier voor tractor

5

5

5

5

5

35

2020

Aanhangstrooier voor tractor

5

5

5

35

2021

Indexering budgetten SD

232

482

736

328

524

1.254

958

1.317

9.054

ga terug