Begroting 2020

Meerjarig overzicht van baten en lasten en de resultaatbestemming per programma

In het volgende overzicht wordt per programma achtereenvolgens aangegeven:

  • de totale baten per programma, exclusief onttrekkingen aan reserves;
  • de totale lasten per programma, exclusief stortingen in reserves;
  • het saldo per programma als resultaat van de totale baten min de totale lasten per programma, exclusief de reservemutaties;
  • de reservemutaties per programma.


Uiteindelijk volgt hier een resultaat uit. Dit is voor:

  • het rekeningjaar 2018, het jaarresultaat;
  • de begrotingsjaren vanaf 2019, het begrotingssaldo.


Voor de jaren 2019 en 2020 resteert er nu een negatief begrotingssaldo. In het tegelijk met deze begroting in procedure te brengen dekkingsplan wordt een aantal voorstellen opgenomen om ook voor deze jaren tot een sluitend begrotingsbeeld te komen.

Baten (x € 1.000)

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Duurzaamheid

5.561

4.423

5.396

5.494

5.532

5.599

Maatschappelijke ontwikkeling

4.939

4.036

4.747

4.782

4.782

4.782

Leefomgeving

5.527

7.085

8.924

2.550

2.403

1.853

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

382

408

357

1.457

357

357

Ruimtegevend bestuur

44.722

46.591

47.798

48.395

48.749

49.853

Totaal baten

61.132

62.543

67.222

62.677

61.823

62.444

Lasten (x € 1.000)

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Duurzaamheid

6.118

6.712

6.495

6.293

6.348

6.430

Maatschappelijke ontwikkeling

29.987

30.557

31.421

31.134

30.912

30.801

Leefomgeving

11.008

14.749

16.102

9.677

9.840

9.361

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

4.821

6.323

4.854

4.788

4.730

4.707

Ruimtegevend bestuur

9.515

11.208

10.805

10.660

10.451

10.896

Totaal lasten

61.449

69.549

69.677

62.551

62.281

62.196

Saldo (x € 1.000)

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Duurzaamheid

-556

-2.289

-1.099

-799

-816

-831

Maatschappelijke ontwikkeling

-25.048

-26.520

-26.674

-26.353

-26.130

-26.020

Leefomgeving

-5.481

-7.664

-7.178

-7.127

-7.437

-7.507

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

-4.439

-5.915

-4.497

-3.330

-4.373

-4.350

Ruimtegevend bestuur

35.206

35.383

36.994

37.735

38.298

38.957

Totaal saldo

-318

-7.006

-2.455

126

-458

248

Reserves (x € 1.000)

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Duurzaamheid

Onttrekkingen

802

582

60

39

39

39

Toevoegingen

1.073

0

0

284

277

277

Saldo reserveringen

-271

582

60

-245

-238

-238

Maatschappelijke ontwikkeling

Onttrekkingen

1.613

1.497

1.411

1.373

1.086

346

Toevoegingen

1.339

480

480

480

480

480

Saldo reserveringen

274

1.017

931

892

606

-134

Leefomgeving

Onttrekkingen

696

858

488

412

412

412

Toevoegingen

529

123

75

100

0

0

Saldo reserveringen

167

735

413

312

412

412

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

Onttrekkingen

463

1.449

229

143

170

145

Toevoegingen

197

0

0

977

0

0

Saldo reserveringen

266

1.449

229

-833

170

145

Ruimtegevend bestuur

Onttrekkingen

2.891

2.252

133

694

103

88

Toevoegingen

1.447

10

230

5

0

0

Saldo reserveringen

1.444

2.243

-97

689

103

88

Totaal resultaat (x € 1.000)

1.561

-981

-919

941

595

522

ga terug