Begroting 2020

Uitgangspunten en grondslagen begroting 2020 en meerjarenramingen 2021-2023

Ter voorbereiding op het begrotingsproces wordt jaarlijks een aantal financieel technische uitgangspunten bepaald als basis voor de nieuwe begroting. In combinatie met een aantal andere kengetallen en uitgangspunten geeft dit het volgende beeld.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Aantal inwoners (per 1 januari)

28.991

29.036

29.081

29.126

29.171

Aantal woningen (per 1 januari)

12.101

12.185

12.285

12.285

12.285

Aantal hectares (per 1 januari)

5.834

5.834

5.834

5.834

5.834

College van burgemeester en wethouders in fte

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

Ambtelijke organisatie in fte (secr.+griffie)

3,11

3,11

3,11

3,11

3,11

Ontwikkeling loonkosten

3,30%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

Ontwikkeling materiële kosten (inflatie)

2,00%

1,80%

1,90%

1,90%

1,90%

Renteniveau korte financiering

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Renteniveau lange financiering

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Rekenrente

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

Disconteringsvoet grondexploitatie

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Rente grondexploitatie/exploitatieplannen

1,23%

1,23%

1,23%

1,23%

1,23%

Disconteringsvoet exploitatieplannen

1,23%

1,23%

1,23%

1,23%

1,23%

Uurtarief grondexploitatie:

- t/m schaal 5

74,57

76,25

77,96

79,72

81,51

- schaal 6 t/m 9

78,83

80,60

82,42

84,27

86,17

- vanaf schaal 10

100,14

102,39

104,70

107,05

109,46

Heffingen en tarieven:

Leges en privaatrechtelijke tarieven

2,90%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

OZB woningen

2,90%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

OZB niet-woningen

2,90%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

Toeristenbelasting

2,90%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

Afvalstoffenheffing (100% kostendekking)

2,90%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

Rioolheffing (100% kostendekking)

2,90%

2,10%

2,10%

2,10%

2,10%

Voor de kostendekkende producten afval en riolering geldt als uitgangspunt een 100% kostendekking. De daadwerkelijke stijging van deze tarieven kan daarom afwijken van de voorgenomen indexering.

ga terug