Begroting 2020

Samenvattend overzicht ontwikkeling begrotingssaldo

Op 25 juni 2019 heeft de raad de Kadernota begroting 2020 en 1e bestuursrapportage besproken. Gelet op de uitkomsten zijn deze niet de raad vastgesteld. De effecten 2019 uit de 1e Bestuursrapportage verwerken wij als technische begrotingswijziging 2019. De Begroting 2020 is opgemaakt op basis van bestaand beleid. De wettelijke en autonome ontwikkelingen en het dekkingsplan uit de Kadernota 2020 zijn hierin verwerkt. De voorliggende begroting bevat daarom geen nieuw beleid. De op basis hiervan verwerkte mutaties voor 2019 en vanaf 2020 zijn derhalve uitsluitend financieel technisch. Op basis hiervan heeft het begrotingssaldo zich als volgt ontwikkeld.

Ontwikkeling begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Primitieve begroting 2019-2022

59

574

939

813

1.621

2e bestuursrapportage 2018

-59

-216

-147

-97

-70

Technische begroting 2019 en 2020

-981

-1.276

150

-120

-1.029

Begroting 2019 en primitieve begroting 2020-2023

-981

-919

941

595

522

Via deze begroting worden dus de technische mutaties verwerkt zoals besproken op 25 juni in de gemeenteraad. Samenvattend gaat het om de volgende mutaties.

Specificatie mutaties technische begroting 2019 en mjb 2020-2023

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

(bedragen x € 1.000)

Voorziening onderhoud

-86

-86

-41

-41

-41

Bijdrage MGD

-369

-522

-522

-528

-534

Loonkosten bestuur e.d.

-13

-22

-36

-50

-59

Rente langlopende geldleningen

-4

-3

-1

-1

Dividenduitkeringen

-7

Rente kortlopende geldleningen

234

232

231

229

Vervallen inkomsten groenbeheer

-21

-21

-21

BTW kostenverhogend

-150

-100

-100

-100

-100

Rechtsbescherming presentiegelden

-7

-7

-7

-7

-7

Fusie veiligheidshuizen

-5

-5

-5

-5

-5

Energielasten OV

-9

-9

-9

-9

-9

Extra budget onderhoud beheer OV

-15

-15

-15

-15

-15

Subsidie taalhuis gemeentefonds

-33

-30

Aframen budget leerplicht

10

Aframen budget kinderopvang

20

Inkomensoverdrachten onderwijshuisvesting

143

143

143

143

Buurtsport impuls

-51

-51

-51

-51

-51

Energielasten openbare ruimte en bijkomende kosten

-9

-20

-20

-20

-20

Baggeren vijver Moerschot

-50

Gladheidsbestrijding

-12

-12

-12

-12

Kwetterbeekje

-15

Jaarplan Visit Brabant

-2

-2

Exploitatie Litserborg

-90

Huuropbrengsten bibliotheek

-15

-15

-15

-15

Onderhoud kunst openbare ruimte

-15

-15

-15

-15

-15

Project jonge mantelzorgers

-11

Taakstelling op SD budgetten

250

500

650

650

Beschikking over reserve SD

700

700

700

700

Minderheden nieuwkomers c.s.

-21

-162

-162

-162

-77

Jeugdzorg inkoop regio

-587

-693

-693

-693

-693

Jeugdzorg ontwikkeling PGB

-206

-206

-206

-206

Wmo budgetten

-353

-353

-353

-593

Wmo bijdrage centrumgemeente

-11

-11

-11

-11

Wmo hulpmiddelen

-40

-40

-40

-40

Wmo eigen bijdragen

-270

-270

-270

-270

-270

OBDN

-99

-62

-62

-62

-62

Afval grondstoffenplan

-270

-270

-270

-270

bijdragen afval Stadsgewest

-364

-43

-43

-35

Afvalstoffenheffing

634

313

313

305

WSW + Wajojg (gemeentefonds)

41

19

53

124

Migrantenhuisvesting

-31

-31

Uitkering gemeentefonds

777

344

145

-279

-290

Afvalverwijdering verwacht tekort

-607

Herstel indexering OZB

125

250

375

Areaalontwikkeling OZB

38

44

60

92

Mutaties stelposten, inclusief indexering budgetten

162

28

61

-5

Stopzetten toevoeging inflatie en budgetcompensatie reserves

133

130

127

127

Stopzetten versterking vermogenspositie

300

300

300

300

Bijdrage Veiligheidsregio - vervallen eigenaarslasten

10

-36

-87

-87

Boekresultaat overdracht brandweerkazernes

-1.095

Kapitaallasten

-66

21

119

31

Rente verstrekte leningen

-54

-57

-55

-54

MGD effect doorbelasting kostendekkende producten

19

19

19

19

BCF effect kostendekkende producten

325

303

328

436

Indexering nieuwe begroting

-246

-511

-780

Vervallen indexering op oude begroting

246

375

400

Terugdraaien inkoopbesluit regio

65

65

65

65

Overige afwijkingen

5

-20

136

18

49

Totaal (+ = voordeel)

-981

-1.276

150

-120

-1.029

ga terug