Begroting 2020

Kwaliteitsimpuls voor verbetering financiële functie

Het project dat is opgezet voor verbetering van de financiële functie is, zoals bekend, een meerjarig traject. In het begin van deze bestuursperiode zijn we verder gegaan met het harmoniseren van de procedures en documenten van de planning- en control cyclus van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel voor zover als dat mogelijk is en gewenst wordt. Gebleken is dat de beide gemeenten soms er voor kiezen een eigen pad te bewandelen. Zo is dit jaar de totstandkoming van de kadernota en de vervaardiging van een dekkingsplan voor de meerjarenbegroting 2020-2024 niet geheel identiek verlopen.

Totstandkoming technische begroting 2020 en technische begrotingswijziging 2019
Op 25 juni heeft de raad de uitkomsten van de Kadernota 2020 en 1e Bestuursrapportage 2019 besproken. Sinds het verschijnen van de Begroting 2019-2022 is er veel veranderd. Ontwikkelingen rondom de budgetten voor Jeugdzorg en Wmo hebben een grote negatieve impact op het begrotingsbeeld. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen waar wij als gemeente nauwelijks invloed op hebben. Denk bijvoorbeeld aan de autonome ontwikkelingen op cao-gebied, de inflatie en de effecten van gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast zijn er ook nog autonome ontwikkelingen, wensen en onderdelen uit het coalitie uitvoeringsprogramma. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat we bij ongewijzigd beleid een groot structureel tekort te maken zouden krijgen. Als college staan we voor ruimte geven, maar ook voor verantwoordelijkheid nemen. Dat hebben we gedaan. We presenteren een structureel sluitend resultaat. Daarvoor hebben we wel een aantal stevige ingrepen moeten doen. We draaien de versterking van de vermogenspositie ten laste van het resultaat terug en we indexeren de OZB. Ook de afvaltarieven stijgen boven trendmatig om kostendekkend te kunnen zijn.

Vanwege de uitkomsten van de Kadernota 2020 en de 1e Bestuursrapportage 2019 zijn deze niet door de raad vastgesteld. De effecten 2019 uit de 1e Bestuursrapportage verwerken wij als technische begrotingswijziging 2019. De Begroting 2020 is opgemaakt op basis van bestaand beleid. De wettelijke en autonome ontwikkelingen en het dekkingsplan uit de Kadernota 2020 zijn hierin verwerkt. De voorliggende begroting bevat daarom geen nieuw beleid. De op basis hiervan verwerkte mutaties voor 2019 en vanaf 2020 zijn derhalve uitsluitend financieel technisch.

Tegelijk met deze begroting wordt een dekkingsplan gepresenteerd. In dit dekkingsplan maken we keuzes voor besparingsmogelijkheden en keuzes voor gewenst nieuw beleid. Dit dekkingsplan wordt tegelijk met de Begroting 2020 door de raad besproken en vastgesteld.

Net zoals in Boxtel is er voor gekozen om in meerjarig perspectief, vanaf 2021, de prijsstijgingen centraal op een post te begroten. Voor 2020 (en ook 2019) zijn ze wel toegedeeld aan alle prijsgevoelige posten.

In de financiële verordeningen van Boxtel en Sint-Michielsgestel is opgenomen dat één keer in de vier jaar de raad enkele nota's vaststelt:

  • Geactualiseerde onderhoudsplannen voor activiteiten in de openbare ruimte, zijnde wegen, openbare verlichting, groen en speeltoestellen, een geactualiseerd rioleringsplan en een geactualiseerd onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.
  • Een nota reserves en voorzieningen. Hierbij worden de bestaande reserves en voorzieningen doorgelicht. Bij de opstelling van de nieuwe nota bekijken we of op dit punt een verdere uniformering van beide gemeenten mogelijk is.
  • Een nota grondbeleid met daarin een strategische visie van het toekomstig grondbeleid.


De kostentoerekening (verdeling van de indirecte kosten over de verschillende beleidsproducten van de begroting) in deze begroting is nog gebaseerd op een tijdsinzet die bepaald is toen er nog organisatiebreed werd tijd geschreven. Inmiddels gebeurt dit niet meer en moet er op korte termijn voor beide gemeenten en MGD een aangepaste systematiek van kostentoerekening worden bepaald.

ga terug