Begroting 2020

Opzet begroting 2020

Begroting 2020
Voor u ligt de Programmabegroting 2020, de Financiële begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 (hierna genoemd de Begroting 2020) van de gemeente Sint-Michielsgestel. Deze begroting is opgemaakt op basis van bestaand beleid. De wettelijke en autonome ontwikkelingen en het dekkingsplan uit de kadernota 2020 zijn hierin verwerkt.

Deze begroting is tot stand gekomen in een periode waarin het financieel perspectief van gemeenten verminderd is. Internationaal zijn er zorgen waarbij het handelsbeleid van de Verenigde Staten, de chaotische Brexit en de politieke ontwikkelingen in Italië de grootste bedreigingen zijn. Ook de Nederlandse economie ondervindt hiervan de gevolgen. Het omslagpunt in de Nederlandse conjunctuur lijkt te zijn bereikt. Het Centraal Planbureau verwacht voor 2020 een economische groei van 1,4% en dit is 0,4% minder dan in 2019.

Ook onze gemeente merkt de gevolgen hiervan waarbij het niet eenvoudig is gebleken om een sluitende begroting te presenteren. Samen met de gemeenteraad is hier uitgebreid discussie over gevoerd tijdens de raadsvergadering van 25 juni. We hebben opmerkingen en suggesties meegenomen in de verdere samenstelling van deze begroting. Tegelijk met deze begroting presenteren wij een dekkingsplan waarin we voorstellen doen om de voorlopige begrotingstekorten voor 2019 en 2020 weg te werken en keuzes te maken voor de resterende begrotingsperiode.
Deze begroting en dekkingsplan zullen tegelijk in de raad besproken worden. Aanvullend hierop zal ook nog de 2e bestuursrapportage aan de raad worden voorgelegd. We hopen dat we hier een verbetering van ons financieel perspectief kunnen aankondigen. Immers de Rijksoverheid lijkt bereid te zijn extra investeringen te doen in het kader van het tegengaan van de crisis op de woningmarkt en de duurzaamheidsambities. Wellicht leidt dit in het kader van 'samen de trap op' tot extra Rijksinkomsten. Naar verwachting geeft de septembercirculaire gemeentefonds hier duidelijkheid over.
Dit jaar hebben we ingezet op een verbeterslag van de Planning & Control cyclus. We presenteren onze financiële documenten op een toegankelijke en overzichtelijke manier, passend bij ons merk. We kiezen ervoor om alle financiële producten die betrekking hebben op eenzelfde jaar ook dezelfde hoofdkleur te geven. Op die manier is in één oogopslag duidelijk welke documenten betrekking hebben op een jaar. Voor 2020 is de kleur rood. Net als vorig jaar is de begroting in een online versie beschikbaar.

Sinds de ambtelijke fusie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel per 1 januari 2016 ligt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering grotendeels bij onze gemeenschappelijke regeling MijnGemeenteDichtbij (MGD). Meer informatie over MGD is terug te vinden in de begroting 2020 van GR MijnGemeenteDichtbij.

Opzet Begroting 2020
De Begroting 2020 van de gemeente Sint-Michielgestel kent 5 programma’s met daaronder 33 beleidsproducten. De raad autoriseert de baten en lasten per beleidsproduct. In vergelijking met de vorige begroting worden enkele grote projecten apart benoemd. Dat zijn de volgende projecten:
1. Regionale Energie Transitie;
2. Van transitie naar transformatie (sociaal domein);
3. Centrumplan Sint-Michielsgestel;
4. Centrumplan Berlicum;
5. Centrumplan Den Dungen;
6. Sociale Woningbouwopgave;

Vorig jaar is het door het coalitieakkoord 2018-2022 'Verantwoordelijkheid nemen, Ruimte geven' in een gezamenlijke bijeenkomst van het college en het ambtelijk management besproken met toevoeging van de going concerntaken. Samen met het college van Boxtel is gekeken op welke speerpunten beide gemeenten elkaar willen ontmoeten en verbinding kunnen leggen. Door een gezamenlijke aanpak, daar waar mogelijk, beogen we een betere kwaliteit, minder kwetsbaarheid en kostenvermindering.
Het beleidsprogramma is vertaald in een uitvoeringsprogramma waarvan jaarlijks een update naar de raad komt.
In deze begroting zijn de speerpunten niet meer opgenomen onder het programma, maar wordt de uitvoering voor het jaar 2020 weergegeven onder het beleidsproduct.

De opbouw van een programma ziet er als volgt uit:

 • Titel van het programma;
 • Zo werkt dit programma;
 • Dit is het doel;
 • Dit valt eronder;
 • Dit kost het;
 • Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de begroting.


Voor alle producten die onder een programma vallen, is opgenomen:

 • Verantwoordelijk portefeuillehouder(s);
 • Dit gaan we dit jaar doen;
 • Zo maken we dit meetbaar (indien van toepassing);
 • Dit kost het;
 • Financiële toelichting.

Informatie over indicatoren en kengetallen is onder het kopje 'Zo maken we dit meetbaar' alleen opgenomen voor producten waarvoor dit toegevoegde waarde heeft. Verder is vanaf 2017 wettelijk voorgeschreven dat elke gemeente een basisset van een aantal beleidsindicatoren in elke begroting en jaarverslag opneemt. Hiermee krijgen raadsleden al inzicht in de beleidsresultaten van hun gemeente en kunnen zij die vergelijken met die van andere gemeenten.

Voor alle projecten die onder een programma vallen, is opgenomen:

 • Dit is het doel;
 • Dit gaan we dit jaar doen.
ga terug